Sprememba je proces, ne dogodek

Obvestilo o 1. Skupščini delavskega sindikata SDRES

 

Spoštovani člani SDRES!

Minilo je komaj dobro leto delovanja delavskega sindikata SDRES in v tem času smo vsi skupaj pokazali in dokazali, da le združeni delavci lahko prekinemo nekaj letno podrejanje in odrekanje (beri jemanje) ter premikamo mejnike v tem času, ko kvalitetno delovno silo, ki je gonilo vsega, nekateri poskušajo dajati v nič in bi jo najraje spremenili v agencijo za najemanje in posredovanje poceni delovne sile. Kot skoraj vsaka novoustanovljena organizacija smo in bomo imeli vzpone in padce in kot takšno, ki se je šele začela dobro razvijati, spremljajo tudi krize, predvsem zaradi bistvenih razlik v pogledih na ključna vprašanja v organizaciji sindikata, ki so nazadnje zasenčili dosedanje dosežke in bi lahko tudi v prihodnje tako na enak način negativno vplivale na nadaljnje odločitve v zvezi z delovanjem delavskega sindikata. Na ustanovni skupščini, ki je bila dne 7.2.2015, smo sprejeli sklep, da bomo vsi,  ki smo na ta dan bili  izvoljeni v organe SDRES in SDRES – PV v mesecu aprilu 2016 preverjali zaupnico. Zaradi zgoraj navedenih razlogov in določenih očitkov povezanih z ustanovno skupščino-volitvami ali zaupnico/nezaupnico, sem imel namen sklicati v mesecu aprilu izredno skupščino SDRES, ki je najvišji organ sindikata SDRES. A zaradi spremembe delovnega koledarja in bližajočih se dela prostih dni, sem se odločil, da le to skličem prvi vikend po prazniku dela, torej 8. maja 2016.  Najmanj štirinajst dni pred zasedanjem, v skladu s statutom, vas bom ponovno obvestil o sklicu izredne skupščine  in končni vsebini dnevnega reda. Skupščina je najvišji organ sindikata SDRES, na katerem imamo možnost (lahko bi rekel tudi dolžnost) sodelovati vsi člani sindikata ter tako oblikovati smernice in delovanje sindikata. Na skupščini se lahko:

 • sprejema statut SDRES in njegove spremembe;
 • odloča o ustanovitvi, razdružitvi in ukinitvi SDRES;
 • sprejema programske usmeritve SDRES;
 • sprejema poročilo o delu SDRES;
 • odloča o višini članarine;
 • voli nadzorni odbor SDRES;
 • izvoli tudi druge delovne organe;
 • voli predsednika SDRES;
 • obravnava vprašanja in sprejema izvedbene usmeritve in
 • obravnava zaupnice organov sindikata SDRES.

Ker se lahko na izredni skupščini odloča le o zadevi, zaredi katere je bila sklicana imam namen predlagati naslednji dnevni red:

 • otvoritev skupščine;
 • izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in overoviteljev zapisnika;
 • potrditev sklepčnosti;
 • sprejem dnevnega reda;
 • sklep o določitvi višine članarine;
 • predstavitev letnega in finančnega poročila predsednika SDRES;
 • predstavitev letnega in finančnega poročila predsednika SDRES-PV;
 • razprava o poročilih in sprejem poročil;
 • zaupnica funkcionarjev SDRES in SDRES-PV;
 • ustanovitev SDRES-HTZ
 • volitve v organe SDRES, SDRES-PV in SDRES-HTZ;
 • imenovanje referentov za šport in kulturo;
 • ustanovitev statutarne komisije;

Prav tako vabim vse člane, da sodelujete pri oblikovanju dnevnega reda izredne skupščine na način, da do ponedeljka, 18.04.2016, pošljete svoje predloge sprememb in/ali točke katere bi želeli obravnavati na izredni skupščini na e-naslov sindikat.sdres@gmail.com.

Da bi dosegli sam namen Skupščine, kar je najvišji organ sindikata in s tem tudi sklepčnost, se je mora udeležiti najmanj polovica članov sindikata. Verjamem, da se tudi vi še spomnite zakaj ste postali člani SDRES in samo s tem zavedanjem ter z odkritostjo in solidarnostjo na demokratičen način, ne glede na narodno, versko ali politično pripadnost, še naprej skupaj nadaljujemo in prehodimo vsako trnovo pot iz katere se bomo izvili le še močnejši. Po vseh dosežkih in zastavljenih ciljih, sedaj prihaja čas, ko boste na tej točki prelomnice, vi, ki ste jedro in bit SDRES, odločali o obstoju le te. Zato vas pozivam in prosim, da pravočasno rezervirate termin za izredno skupščino, ki bo 8. maja  in se v čim večjem številu udeležite ter  vključite   v odločanje o oblikovanju delavskega sindikata  in njenega prihodnjega delovanja, ki pa mora še naprej  temeljiti predvsem na boju za ohranjanje in pridobivanje delavskih socialno-ekonomskih pravic.

S sindikalnimi pozdravi, Srečno!

Asmir Bečarević

[hr]

 

Predlogi kandidatov članov sveta delavcev

 

Spoštovani sodelavci. Živimo v času, ko je še kako pomembno izkoristiti vse možnosti vplivanja na odločitve, ki bodo krojile prihodnost našega podjetja, kjer si služimo za kruh. Namreč, delavci smo vedno prvi, ki čutimo posledice neustreznih odločitev vodstev.Zaradi vsiljenih okoliščin smo pozabili na z Ustavo dane pravice in se moramo zanje znova skoraj boriti. Dovolite, da s povzetkom nekaterih pravic opišemo v upanju, da bodo tudi tisti, ki še ne vedo, vedeli zakaj.

Sodelovanje delavcev pri upravljanju (soupravljanje) je zakonska pravica zaposlenih, ki se uresničuje s pravico do pobude in s pravico do odgovora; s pravico do obveščenosti; s pravico dajanja mnenj in predlogov; z možnostjo ali obveznostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem; s pravico soodločanja, in kar je najpomembnejše, tudi s pravico zadržanja odločitev delodajalca – veto.

Same pravice… a prav te naštete, pozabljene s strani delavcev, so tiste, ki so pogoj za opravljanje delavskih dolžnosti.

Delavci bomo morali poskrbeti za to, da se izvajajo zakoni in predpisi, kolektivne pogodbe ter dogovori z delodajalcem, nadaljeoblikovati in predlagati ukrepeki so v korist delavcev, dajati predloge in pobude z namenom uresničevanja dogovorov z delodajalcem in pomagati pri vključevanju v delo invalidom, starejšim in drugim delavcem, ki potrebujejo posebno varstvo.

Za izvajanje naštetega moramo biti korektno in ne zavajajoče obveščeni s strani delodajalca o finančnem položaju podjetja, razvojnih ciljih, strategijah in uresničevanju le teh, spremembah v organizaciji in tehnologiji dela, bilanci uspeha in stanju sredstev. Skratka, delavci moramo imeti pravico do vpogleda v dokumentacijo o poslovanju podjetja in pravico do soupravljanja…

Našteto je izrednega pomena za naše uspešno delo, počutje in medsebojne odnose ter vzpodbujanje ustvarjalnega in delovnega kolektivnega duha , ki ga v teh časih tako potrebujemo v vseh poklicnih skupinah v Premogovniku Velenje.

In kako lahko to dosežemo?

Pravico biti izvoljen v Svet delavcev (SD) imajo vsi delavci, ki imajo aktivno volilno pravico po zakonu in so zaposleni v podjetju najmanj 12 mesecev. Člani uprave, delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi oziroma vodilno osebje v podjetju, pa tudi njihovi morebitni sorodniki v ravni vrsti, nimajo pravice voliti predstavnike v SD.

Volitve so razpisane za 13 članov sveta delavcev in sicer:

 • Proizvodnja – 2 člana
 • Priprave, Jamsko vrtanje – 4 člane
 • Jamska strojna služba – 2 člana
 • Jamska elektro služba – 1 člana
 • Transport  – 1 člana
 • Strokovne službe – 2 člana in
 • Zračenje, Praktično izobraževanje – 1 člana.

Pravico predlagati kandidate za člane sveta delavcev imajo:

 • Skupina najmanj 50 delavcev z aktivno volilno pravico in
 • Reprezentativni sindikat v družbi

Skrajni rok za oddajo predlogov kandidatov poteče v torek 19. aprila 2016 ob 12. uri.

Svet delavcev vidimo kot točko, ki združuje in usklajuje interese vseh zaposlenih v Premogovniku Velenje. Skupaj lahko lažje ustavimo pred nikomer odgovorno ravnanje in samodrštvo. Z enotnimi in jasnimi stališči bomo uspešnejši pri dogovarjanju in pogajanju z delodajalcem. Za priprave na kandidaturo za volitve v Svet delavcev, do katerih je še ravno dovolj časa, se bo odločil tisti, spoštovani sodelavci, ki bi rad prispeval v tem organu k novemu načinu dela – resnični uveljavitvi soupravljanja in zastopništva delavcev. Največje bogastvo vsakega podjetja smo ljudje in naša znanja ter izkušnje.

Sindikat Delavcev Rudarstva in Energetike poziva vse zaposlene v Premogovniku Velenje, ki lahko na zgoraj opisan način, pripomorete za začetek novega, učinkovitejšega mandata, na razgovor o kandidatu za Člana v Sveta delavcev, najpozneje do ponedeljka 18. aprila 2016 do 20. ure.

Za višjo raven naše ekonomske in socialne varnosti – za podjetje in za vse zaposlene. 

 

[hr]

 

Dogovor 2016

V ponedeljek, 4.4. 2016, smo se odzvali na poziv k nadaljevanju pogajanj od točke, ki je plod že nekaj mesečnih pogajanj. Namesto nadaljevanja pogajanj smo bili priča že prej usklajenem dogovoru med upravo in ostalimi socialnimi partnerji, ki so z večinskim (svet delavcev PV, svet delavcev HTZ in sindikalna podružnica HTZ) in soglasnim (SPESS-PV) mandatom, že bili pripravljeni podpisati prej usklajen predlagani Dogovor. V zaključnem govoru smo opozorili preostale socialne partnerje, da imamo časa še do konca meseca, da vsi skupaj z upravo poiščemo skupne točke in jih vnesemo v Dogovor o izhodiščih za dolgoročni socialni sporazum, ki bi temeljil na dolgoročnemu izboljšanju uspešnosti poslovanja skupine Premogovnik Velenje in v tem času tudi na večji socialno ekonomski varnosti zaposlenih. Kljub našemu pozivu so Dogovor podpisali. Podpisovanju Dogovora smo še najmanj nasprotovali samo zaradi jemanja dela PDPZ temveč zaradi tega, ker predlagan Dogovor ni vseboval ključnih točk in ključnega podpisnika, ki bi bistveno prispeval na varnost (ekonomsko socialni položaj) zaposlenih in razvoj podjetja, in kar smo že večkrat predlagali Upravi, da podpisnik dogovora mora biti tudi vodstvo krovne družbe HSE.

Spomniti želimo, da je SDH kakor tudi Računsko sodišče naložilo Vodstvu HSE;

 • da se preučijo vse možnosti kapitalskega povezovanja družb TEŠ in PV v eno družbo s ciljem racionalizacije stroškov poslovanja,
 • poenotenje določenih strokovnih služb,
 • proučiti vse možnosti PV izvesti zapiranje premogovnika in poravnati vse obveznosti v breme rednih prihodkov ter,
 • z družbami v skupini HSE doseči dogovor, da ima le družba HSE možnosti najemanja posojil pri poslovnih bankah.

Prav tako je od vodenja krovne družbe HSE odvisno poslovanje TEŠ in posledično temu je odvisna naša proizvodnja. Ker do danes niso dobili odgovorov in pojasnil na zgoraj omenjene zadeve oziroma nam ni bila jasno predstavljena strategija upravljanja skupine HSE in skupine PV je to bil največji razlog, da nismo pristopili podpisu predlaganega Dogovora.

Vsekakor pa je potrebno omeniti tudi, da je Predsednik Uprave še pred kratkim obljubljal, da bo pred nadaljevanjem pogajanj organiziral skupni sestanek z vodstvom krovne družbe HSE in novo izvoljenim vodstvom sindikata SPESS, da nam vsem skupaj predstavijo strategijo razvoja skupine HSE in skupine PV, a žal do tega sestanka ni prišlo.

Absolutno pa moramo biti glede na dosedanje izkušnje in dejstva kritični do vseh neznank, ki bi lahko posredno ali neposredno vplivale na Dogovor, ker je ta premalo jasno definiran. Izpostavljamo le dve točki Dogovora:

V 1. točki je kot po navadi veliko če-jev na katere zaposleni v glavnem zaradi naše narave dela, ki ga opravljamo, nimamo velikega vpliva (zruški, zatesnitve prog, plin…ne glede na delovne pogoje vodstvo družbe zastavi plan proizvodnje in prav tako vodstvo odloča tudi o tem ali bomo dosegli plan proizvodnje, to najbolj vedo delavci, ki so na odkopih)

Ob 10. točki se upravičeno sprašujemo kaj pa v primeru, da PV ne bo imel denarja za izplačilo do konca leta 2017 in 2018 tako kot ga nima v tem letu 2016 v katerem so dane zaveze za vračilo? Kdo bo dolžan vrniti izostanke plač, če zaradi morebitne združitve PV in TEŠ, ki jo še proučujejo, Premogovnika Velenje kot pravne osebe v letu 2017 ali 2018 ne bo več? Spomnimo se samo zgodbe delničarjev med katerimi so tudi naši sedanji in upokojeni sodelavci, katerim so v preteklosti vodilni obljubljali dobre donose, a kot vemo jih sedaj  čaka iztisnitev oziroma izključitev, saj so določeni akterji s povečanjem osnovnega kapitala njihove delnice ovrednotili le na 1 EUR.

A zdaj je, kar je. To pa zagotovo ne pomeni konca ampak le neka točka ali postanek kjer je potrebno vzeti zalet za nov odriv.

Roko na srce – ali je nam spodletelo dovolj močno potrkati na vest novega vodstva SPESS ali pa zaradi njihove kilometrine – pa ne da je naša kaj dosti daljša, smo žal naleteli na gluha ušesa saj so že po prvem pogajalskem sestanku  podpisali, po našem mnenju zelo pomanjkljiv Dogovor.

Morda jih je k temu prepričala zaveza uprave, da bodo tokrat ob sistemizaciji in reorganizaciji iskali soglasje pri socialnih partnerjih? Morda bo pa tokrat ravno zaradi te zaveze Uprava imela zelo  dober razlog za izgovor, da zopet brez soglasja socialnih partnerjev ni mogla opraviti domače naloge, ki jo dela že nekaj let? Tega smo tudi vajeni, saj so v letu 2015 imeli izgovor, da se ne morejo posloviti od oseb, ki so soodgovorne za nastalo situacijo, saj so se v Sporazumu za leto 2015 zavezali, da ne bo odpuščanj iz poslovnega razloga. Morda pa se tokrat motimo mi? Čas bo zagotovo pokazal svoje, kateremu pa vsi socialni partnerji skupaj ne smemo dovoliti, da nas prehiti.

 

SREČNO!