SDRES o EKS v Reviji slovenskega gospodarstva

SDRES kritično o osnutku Energetskega koncepta Slovenije

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije je na MzIP naslovil več predlogov k Energetskemu konceptu Slovenije.

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije, ki zastopa zaposlene v skupini Premogovnika Velenje, je izrazil interes za aktivno udeležbo v procesu dialoga sprejemanja Energetskega koncepta Slovenije.

SDRES opozarja, da v Energetskem konceptu Slovenije nikjer ni omenjeno, zakaj so bila ustanovljena energetska podjetja ter da jih je potrebno in zakaj jih je potrebno obdržati v državni lasti. »Spomnimo, da so bila ta energetska podjetja ustanovljena z namenom, da bodo zagotavljala neodvisno, zanesljivo in nemoteno dobavo električne energije, socialno varnost prebivalcev ter več tisoč delovnih mest, na kar pri doseganju samozadostnosti energetskih potreb iz OVE in SPTE ne smemo pozabiti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

SDRES predlaga, da se v EKS uvrstijo vsa podjetja, ki bodo tako v prehodnem obdobju, kot v prihodnje zagotavljala neodvisno, zanesljivo in nemoteno dobavo električne energije, hkrati pa omogočala socialno varnost državljanov ter ohranjala več tisoč delovnih mest. Če hočemo zagotoviti energetsko neodvisnost Republike Slovenije, ugotavlja SDRES, moramo v EKS eksplicitno zapisati, da bodo ta podjetja ostala v lasti RS.

V nadaljevanju SDRES navaja statistične podatke, ki kažejo, da Slovenija vsako leto pokrije več kot polovico svojih energetskih potreb z uvoženimi viri energije. Letna domača proizvodnja primarnih virov energije zadošča le za slabo polovico vseh slovenskih potreb po energiji (v letu 2014 je Sloveniji uspelo zagotoviti 56 % energije iz lastnih virov). Energetska odvisnost Republike Slovenije se sicer giblje med 50 in 55 odstotki, kar pomeni, da je zelo visoka.

Pokritost slovenske porabe električne energije z domačimi proizvodnimi viri je bila v letu 2014 okoli 98 odstotna. Struktura oddaje energije v prenosno omrežje se skozi leta počasi spreminja v korist proizvodnje v hidroelektrarnah, kar gre predvsem na račun ugodne hidrologije in izgradnje dodatnih hidroelektrarn na spodnji Savi.

V prenosno omrežje so hidroelektrarne oddale 42 %, termoelektrarne 21 %, jedrska elektrarna pa 37 % električne energije. Upad oddaje električne energije iz termoelektrarn je deloma povezan tudi z zaustavitvijo TE Trbovlje, NEK pa je v letu 2014 obratoval brez zaustavitve zaradi rednih remontov.

Poleg že omenjenega predloga SDRES meni, da je treba pri oblikovanju EKS upoštevati še naslednje predloge:

-V energetski koncept naj se uvrstijo vsa državna podjetja, ki bodo tudi ostala    v lasti RS; zaveza za ohranitev državnega lastništva mora biti v energetskem konceptu jasno izražena.

-Energetski koncept naj jasno določi, kako se bo zagotavljala varnost, humanost in socialna varnost pri izvajanju delovnih procesov.

-Energetski koncept naj jasno izrazi stališča do premogovništva v RS.

-Energetski koncept naj določi višino pomoči za sofinanciranje upravičenih stroškov izbranega proizvajalca električne energije, ki bo v določenem obsegu prevzel obveznost uporabe domačega vira primarne energije za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo. Domači energent je lignit iz Premogovnika Velenje.

-Premogovniku Velenje naj se podeli status gospodarske javne družbe, katera bo nemoteno ter na zaposlenim varen in zdravju prijazen način zagotavljala zanesljivo proizvodnjo domačega premoga in kot dober gospodar izrabljala domači vir za pridobivanje energije.

-Z energetskim konceptom je treba zagotoviti družbeno odgovorno ravnanje, ki bo predpisalo, kakšne količine premoga se bodo odkopavale in porabljale do leta 2050 v skladu z okoljskimi zahtevami.

-Izdela naj se bilanca o potrebnem številu zaposlenih v energetiki do leta 2050; bilanca naj predvidi, kaj storiti v primeru odstopanj zaradi nihanj pri proizvodnji električne energije iz fosilnih goriv, JE, OVE, SPTE in naravnih nesreč.

-V energetski koncept je treba uvrstiti zavezo, da se bo izdelal dolgoročni program postopnega zapiranja Premogovnika Velenje (sprejeti zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje).

-V energetski koncept naj se eksplicitno zapiše, da lahko Termoelektrarni Šoštanj premog dobavlja izključno Premogovnik Velenje.

Ob tem v Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije opozarjajo, da energetika ni sama sebi namen, temveč je temelj razvoja družbene blaginje, kot taka pa je v službi gospodarstva in prebivalcev Slovenije. Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, pričakujejo, da se bodo pristojni lotili sprejemanja energetskega koncepta Slovenije kar najbolj odgovorno, pri tem pa resno in konstruktivno obravnavali tudi njihove predloge. (mj)

vir