Razpis volitev / November 2019

November 2019

RAZPIS VOLITEV

Poziv k vložitvi kandidatur za člane organov SDRES ter sklep o razpisu volitev


Spoštovane članice, spoštovani člani SDRES!

Od ustanovitve sindikata mineva 5 let in približujejo se redne volitve članov organov SDRES s polnim štiriletnim mandatom za obdobje 2020-2024.

Za sindikatom je obdobje intenzivnega dela in pogajanj za vrnitev prispevne stopnje vplačil v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (ODPZ, nekdanja benificirana delovna doba), za novo panožno kolektivno pogodbo, ki je bila podpisana, za novo podjetniško kolektivno pogodbo, katere usklajevanja so v zaključni fazi, za splošni akt o plačah na katerega zaradi pomanjkljivosti nismo dali soglasja in mnogi drugi izzivi, s katerimi se je v iztekajočem mandatnem obdobju spoprijemal sindikat.

Pred sindikatom je še nekaj nedokončanih in pomembnih nalog, kot so pogajanja za spremembo in ureditev transparentnega in poštenega plačnega sistema ter osnovnih plač in dodatkov, ureditev transparentne kadrovske politike, ki bo zagotavljala enakopravno možnost kariernega razvoja in napredovanja ter enake obravnave ne glede na osebne okoliščine, zagotovitev za rudarje vzdržnega in pravičnega sistema ODPZ, zagotovitev dejavnosti in poklicu primernega delovnega časa, zagotovitev varnih delovnih pogojev ter nenazadnje zagotovitev pravične tranzicije za zaposlene v rudarski dejavnosti v nizkoogljično oz. brezogljično družbo, s čimer vse se bo skupaj s člani spoprijelo novoizvoljeno vodstvo sindikata.

V imenu volilne komisije vas zato pozivam, da v čim večjem številu kandidirate za ključne funkcije SDRES in da se tudi bližajočih volitev udeležitev v čim večjem številu, kajti le močen sindikat, v obeh družbah enoten sindikat ter sindikat z ambicioznim in zagnanim vodstvom bo lahko kos prihajajočim izzivom.

predsednik volilne komisije
Drago PetakSKLEP O RAZPISU VOLITEV ZA ORGANE SDRES

Na podlagi Statuta SDRES in sklepa izvršilnega odbora sindikalne podružnice SDRES v Skupini Premogovnik Velenje je volilna komisija sprejela naslednji:

S K L E P   O   R A Z P I S U   V O L I T E V

 1. Volilna komisija razpisuje tajne in neposredne volitve za člane organov SDRES v novem štiriletnem mandatnem obdobju 2020-2024 in poziva člane k vložitvi pisnih kandidatur, in sicer za:
 • člane nadzornega odbora SDRES,
 • člane Izvršilnega odbora sindikalne podružnice SDRES v Skupini Premogovnik Velenje, ki bodo hkrati opravljali tudi funkcijo Sveta SDRES,
 • predstavnika Izvršilnega odbora sindikalne podružnice SDRES v Skupini Premogovnik Velenje, ki bo hkrati opravljal tudi funkcijo predstavnika Sveta SDRES.
 1. Volitve bodo potekale v sredo 8. januarja 2020 v prostorih družbe Premogovnik Velenje, d.o.o.

  Natančno lokacijo in čas volitev v okviru prostorov družbe Premogovnik Velenje, d.o.o. bo s sklepom določila volilna komisija.

 2. Tek rokov za volilna opravila se šteje od dneva objave tega sklepa, to je od dne 21. 11. 2019.

Pisne kandidature se v zaprtih kuvertah izročijo osebno kateremukoli članu volilne komisije, dostavijo v pisarno SDRES ali posredujejo na naslov: SDRES, Volilna komisija, Partizanska 78, 3320 Velenje, vse s pripisom »NE ODPIRAJ«. Pisno kandidaturo lahko za kandidata vloži kdorkoli, vendar je takšna kandidatura veljavna le s pisnim soglasjem kandidata, za katerega je kandidatura vložena.

Pisne kandidature morajo biti predložene volilni komisiji najkasneje do konca dne 12. 12. 2019. Šteje se, da je kandidatura vložena pravočasno, če je zadnji dan, tj. v četrtek dne 12. 12. 2019, priporočeno oddana na pošti.

Pravočasno in pravilno vložene pisne kandidature bodo javno objavljane dne 16.12.2019.

 1. V nadzorni odbor SDRES se volijo 3 člani (kandidirajo in volijo lahko vsi člani SDRES)

 • V Izvršilni odbor sindikalne podružnice SDRES v Skupini Premogovnik Velenje ter s tem hkrati v Svet SDRES se voli 7 članov (zaupnikov) od tega:
 • 4 člani iz družbe Premogovnik Velenje d.o.o (kandidirajo in volijo člani SDRES, zaposleni v družbi Premogovnik Velenje d.o.o.) in
 • 3 člani iz družbe HTZ Velenje, I.P. d.o.o. (kandidirajo in volijo člani SDRES, zaposleni v družbi HTZ Velenje, I.P. d.o.o.).

Zaželeno je, da kandidati ob vložitvi pisne kandidature za člana Izvršilnega odbora sindikalne podružnice SDRES (zaupnika) priložijo krajšo osebno predstavitev.

Glede na določila veljavnih kolektivnih pogodb se bo na konstitutivni seji določilo število zaupnikov, ki bodo uživali delovnopravno imuniteto ter pravice iz kolektivnih pogodb in Dogovora med sindikatom in delodajalci. Število sindikalnih zaupnikov z delovnopravno imuniteto je namreč pogojeno s številom članov SDRES v posamezni družbi, zato bo o številu le-teh odločeno naknadno glede na število članov SDRES na dan konstitutivne seje.

 • Voli se 1 predstavnik Izvršilnega odbora sindikalne podružnice SDRES v Skupini Premogovnik Velenje (Predstavnik SDRES v Skupini PV) in s tem hkrati predstavnik Sveta SDRES (kandidirajo in volijo lahko vsi člani SDRES, zaposleni v družbi Premogovnik Velenje d.o.o. in HTZ Velenje, I.P. d.o.o.).

Kandidati za predstavnika Izvršilnega odbora sindikalne podružnice SDRES (predstavnika Sveta SDRES) k pisni kandidaturi priložijo krajšo osebno predstavitev in kratek program.

Kandidira lahko vsakdo, ki je do trenutka vložitve kandidature redni član SDRES najmanj 6 mesecev in ne zaseda delovnega mesta, na katerem imajo delavci posebna pooblastila in odgovornosti, ali ki so po funkciji neposredno podrejeni upravi podjetij, kot tudi njihovi družinski člani.

Podrobnejše informacije o volitvah bodo objavljene na oglasni deski, spletni strani SDRES in facebook strani SDRES. Dodatne informacije lahko dobite v času uradnih ur  tudi v pisarni SDRES ali na gsm: 031 329 052.

Predsednik: Drago Petak
Namestnik: Zoran Terzić
Član: Herman Novak

VLOGA 1 VLOGA 2