Pojasnilo SDRES v zvezi izplačila kriznega dodatka, poslovne uspešnosti in regresa

Spoštovani člani, spoštovani zaposleni v Skupini PV!

Podajamo nekaj aktualnih informacij glede sprejemanja protikriznih ukrepov zaradi razglašene epidemije, ki neposredno ali posredno zadevajo vse delavce, saj prinašajo določene ugodnosti, hkrati pa lahko vplivajo na druga izplačila delavcem, kot so poslovna uspešnost (božičnica) in regres za leto 2020.

Uvodoma želim pojasniti, da nikoli nisem pisal in govoril, da delodajalec ne bo izplačal poslovne uspešnosti konec l. 2020 tako kot mi nekateri očitajo, ampak sem zgolj formalno kot tudi neformalno le opozoril, že pred samim, kakor tudi po, sprejetjem  novega interventnega zakona, ki bo začel veljati v naslednjih dneh. Opozarjal in pisal bom še naprej, vse dokler ne pride do spremembe določil novega zakona ali vsaj njegove drugačne razlage, ki bo omogočila poleg izplačila kriznega dodatka tudi izplačilo poslovne uspešnosti.

Kot zgoraj zapisano, v naslednjih dneh bo začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), pri čemer se zadeva kljub sprejemu zakona še vedno spreminja in dopolnjuje z mnenji ministrstev, FURS in Zavoda za zaposlovanje.

Sprejeti predlog zakona zaenkrat omogoča delodajalcu, da za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo doma zaradi epidemije ali ki ne delajo zaradi višje sile, v primeru izpolnjevanja pogojev (upad prihodkov za več kot 20 % v prvem polletju glede na prvo polletje 2019 in če prihodki v drugem polletju ne bodo narasli za več kot 50 % glede na prihodke iz drugega polletja 2019, če nima neplačanih davčnih obveznosti, če so oddani vsi REK obrazci za zadnjih 5 let idr.) uveljavlja povračilo celotnega nadomestila za začasno čakanje oz. za nedelo zaradi višje sile ter vseh prispevkov za socialno varnost za čas od 13.3. do 31.5.2020 (do višine povprečne plače v RS za leto 2019). Ti ukrepi so torej vezani na izpolnjevanje pogojev, pri čemer je vprašanje, če jih družbe v Skupini PV izpolnjujejo in ali bodo podale vloge za povrnitev navedenih stroškov nadomestil plač in oprostitev plačila prispevkov.

Medtem pa ukrepi za delavce, ki delajo v času epidemije, veljajo brez izpolnjevanja pogojev, in sicer je delodajalec za te delavce po 33. členu ZIUZEOP oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (obojih), delavcem pa mora izplačati 200,00 € kriznega dodatka mesečno, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Oboje po zadnjem stališču FURS velja od 13.3. do 31.5.2020, odvisno tudi do kdaj bodo trajali izredni ukrepi. Krizni dodatek prejmejo delavci v sorazmerju s številom oddelanih dni v posameznem mesecu, pogoj pa je, da zadnja izplačana mesečna plača delavca ni presegla trikratnika minimalne plače (cca. 2.800,00 €).

Dejstvo, da ukrepi po 33. členu ZIUZEOP veljajo po samem zakonu ne glede na voljo delodajalca, pa lahko povzroči težave v povezavi s trenutno sprejetim 99. členom ZIUZEOP, kar smo v SDRES prepoznali že ob sprejemanju zakona in takoj šli v akcijo za spremembo določila. Nov zakon namreč v 99. členu določa, da če bo pri delodajalcu, ki bo po zakonu oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. ki bo delavcem izplačal krizni dodatek, prišlo po uveljavitvi zakona do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost (božičnice) oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020, bo moral delodajalec vrniti vsa prejeta sredstva (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vse zaposlene ter celotne davke in prispevke od izplačanih zneskov kriznega dodatka) in to z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Če bi obveljala takšna določba 99. člena ZIUZEOP, bi vsi zaposleni lahko ostali brez izplačila dela plače iz naslova poslovne uspešnost, saj bi bilo vračanje sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi za delodajalca precej drago. Na to nevarnost smo v SDRES pričeli opozarjati že pred samim sprjemom zakona, vprašanje glede izplačila poslovne uspešnosti v povezavi s 33. in 99. členom ZIUZEOP pa smo že naslovili tudi na poslovodstvo družb Skupine PV. Poleg tega bomo storili vse, da preko sindikalne centrale ter vseh drugih razpoložljivih kanalov poskušamo doseči spremembo določila 99. člena ZIUZEOP, da izplačilo kriznega dodatka in oprostitev prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne bo vplivalo na pravico delavcev do izplačila poslovne uspešnosti, ki je za nas npr. določena v Kolektivni pogodbi Premogovnika Velenje.

V nadaljevanju smo pripravili približno simulacijo stroškov delodajalca, če bi obveljalo določilo 99. člena ZIUZEOP in bi delodajalec zaradi izplačila poslovne uspešnosti moral vračati prejeta sredstva za delavce, ki delajo v času epidemije.

Vir – Tabela: zurnal24.si (zneski so v evrih)

višina bruto plače mesečna oprostitev prispevkov za PIZ mesečni krizni dodatek mesečna korist za delodajalca
941 247,69 200 47,69
1.000 247,69 200 47,69
1.100 267,85 200 67,85
1.300 316,55 200 116,55
1.500 365,25 200 165,25
1.754 427,06 200 227,06
2.000 487 200 287
2.500 608,75 200 408,75
2.822 687,09 200 487,09


Iz zgornje tabele je razvidno, kolikšnega mesečnega plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo oproščen delodajalec za posameznega zaposlenega, ki bo v času od 13.3. do 31.5.2020 opravljal delo. V primeru, da bi ob sedanjem 99. členu ZIUZEOP delodajalec želel zaposlenim izplačati poslovno uspešnost (božičnico), ki je dogovorjena v KP PV, bi moral seveda vse oproščene prispevke vrniti, poleg tega je zaenkrat stališče, da delavci v tem primeru prejeti krizni dodatek obdržijo, delodajalec pa bo moral od tega dodatka plačati vse davke in prispevke, kar približno prikazuje spodnja tabela.

Izplačilo kriznega dodatka 200,00 €
Bruto                                256,74 €
Skupni strošek delodajalca 298,07 €


Fiksni del poslovne uspešnosti po PKP PV je za posameznega zaposlenega določena v višini 645,00 € BRUTO.

Torej v kolikor ne pride do spremembe 99. člena  ZIUZEOP in bo delodajalec izplačal delavcem s kolektivno pogodbo dogovorjeno poslovno uspešnost (božičnico) v višini 645,00 € bruto, bo moral (po približni oceni, pod predpostavko, da delavec delo opravlja celotno obdobje) vrniti npr. za zaposlenega, ki prejme 2.500,00 € bruto plače (kolikor je tudi približno povprečje plače zaposlenih v PV), mesečni znesek 706,82 € oz. za celotno obdobje od 13.3. do 31.5.2020 približno 1.831,31 € z zakonskimi zamudnimi obrestmi (ob tem, da bo za ta čas že plačal tudi krizni dodatek brez davkov in prispevkov v višini 518,18 €).

Kljub jasnemu zapisu v KP PV, da delavcem del plače iz naslova poslovne uspešnosti pripada, predstavlja trenutno veljavna ureditev 99. člena ZIUZEOP v primeru izplačila poslovne uspešnosti vseeno precejšnje breme za delodajalca, zaradi katerega se lahko upravičeno bojimo za izplačilo tega dela plače za leto 2020. Spomnimo se lahko tudi lanskega izplačila poslovne uspešnosti, ki je bila povsem enako urejena v KP PV, kot je urejena letos, pa smo kljub zagotovilu določenih predstavnikov delavcev in kljub temu, da ni bilo epidemije, v letu 2019 vseeno ostali brez takšnega izplačila kot je zapisno v Kolektivni pogodbi. Poslovna uspešnost oz. božičnica pa je bila nato izplačana 3.1.2020 v obliki regresa, kar pomeni, da smo bili delavci prikrajšani za plačilo socialnih prispevkov, pa tudi za vplačilo v ODPZ in PDPZ.

Poleg ukrepov iz 33. člena ZIUZEOP potencialno preprečuje izplačilo poslovne uspešnosti tudi 10. odstavek 65. člena istega zakona, v skladu s katerim je delodajalcu (kreditojemalcu), ki mu je banka odobrila odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe v skladu z ZIUOPOK, prepovedano izplačilo dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva in zaposlenim ter izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov. Tudi v zvezi s tem smo že poslali vprašanje poslovodstvu, ali bodo družbe v Skupini PV zaprosile za odlog plačila obveznosti po kreditnih pogodbah in ali to po njihovem mnenju kakorkoli ovira izplačilo poslovne uspešnosti zaposlenim oz. božičnice ob koncu leta 2020.

Sami lahko presodite, ali obstaja kakršnakoli bojazen za izplačilo poslovne uspešnosti v letu 2020, ali pa lahko enostavno počakamo in zaupamo, da bo izplačana v skladu z določili KP PV. Glede na dosedanje izkušnje namreč tudi jasno zapisane pravice za zaposlene niso samoumevne in se je potrebno za njihovo izplačilo velikokrat dodatno pogajati in boriti, zato se bomo v SDRES borili za izplačilo poslovne uspešnosti za zaposlene v letu 2020, borili se bomo za izplačilo pravične nagrade za vse zaposlene, ki so požrtvovalno delali v času epidemije, tudi za tiste, ki morda ne izpolnjujejo pogojev za izplačilo kriznega dodatka po ZIUZEOP, še naprej pa se bomo intenzivno borili tudi za spremembo določil novega zakona, da nam ne bo na njegovi podlagi namesto pomoči v času epidemije odvzeta pravica do pripadajočega dela plače iz naslova poslovne uspešnosti za leto 2020.

Poleg tega smo v SDRES predlagali predčasno izplačilo regresa za leto 2020, in sicer ker je v pripravi novi paket protikriznega zakona, ki bo lahko prinesel določene spremembe na delovnopravnem področju. Prav tako smo se tako dogovorili na videokonferenčnem sestanku skupnega sveta delavcev HSE in ker bi zaposleni v tem primeru prejeli višji regres.

Polni regres za letni dopust se zaposlenim v skupni HSE namreč izplača v višini 70 % povprečne plače v Skupini HSE v preteklih treh mesecih, razen za družbe v Skupini PV, kjer je polni regres za letni dopust sestavljen iz 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v RS in razlike do zneska najvišje izplačanega regresa v skupni HSE v obliki nagrade za rudarski praznik in nadomestila za ogrevanje (takšno razlikovanje na škodo delavcev v Skupini PV je podprl SPESS-PV, ki je prav tako že nekajkrat poskušal ugoditi delodajalcu pri ukinitvi mesečnega izplačila nadomestila za ogrevanje oz. pri njegovem prelitju v regres pod pretvezo davčne razbremenitve).

V kolikor bi torej družbe skupine HSE izplačale polni regres v aprilu 2020, bi se za izračun višine regresa štele povprečne plače v skupini HSE za mesece januar, februar in marec 2020, v kolikor pa bodo družbe skupine HSE izplačale polni regres v juniju 2020, se bodo za izračun višine regresa štele povprečne plače v skupini HSE za mesece marec, april in maj 2020. V SDRES smo prepričani, da bodo povprečne plače v prvih treh mesecih letošnjega leta višje od teh, ki jih bomo v povprečju prejeli v marcu, aprilu in maju, predvsem zaradi dodatnih izplačil ter nadurnega dela v začetku leta, poleg tega v času epidemije mnogo delavcev dela od doma, so na čakanju na delo doma, ne delajo zaradi višje sile oz. bodo zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov tudi sicer prejeli nižje plače, kar pomeni, da bodo v prihodnjih mesecih povprečne plače delavcev v skupini HSE nižje, prav tako se bo nižala (lahko tudi kar precej) povprečna plača v RS.

Namen SDRES je bil torej zagotoviti delavcem višje izplačilo regresa za letni dopust za leto 2020, za razliko od drugih predstavnikov delavcev, ki se sklicujejo na zapisane pravice, obljubljajo marsikaj, nato pa marsikaj tudi ostane le na papirju, delavci se moramo za svoje pravice ponovno boriti ali pa ostanemo brez njih, poenotenje pravic v skupini HSE se vse bolj odmika, medtem pa njihovi privilegiji in bonitete ostajajo nedotaknjeni.

SREČNO!
Asmir Bećarević Prenesi dokument (PDF)

1. Dopis Poslovodstu – Izplačilo kriznega dodatka poslovne uspešnosti in regresa 9. 4. 2020

2. Odgovor na dopis SDRES 9. 4. 2020