Novice / December 2019

December 2019

NOVICE

KANDIDATNA LISTA IN PREDSTAVITEV KANDIDATOV

Kandidati za predstavnika Izvršilnega odbora SDRES v Skupini Premogovnik Velenje ter predstavnika SDRES

• Asmir Bećarević (samostojna kandidatura)

Spoštovane članice, spoštovani člani, drage sodelavke, dragi sodelavci!

Za delavskim sindikatom, ustanovljenim nedavnega leta 2015, je obdobje intenzivnega dela, pa tudi velikih pretresov. V tem kratkem turbulentnem obdobju se lahko pohvalimo z doseženim, pa četudi so si naše uspehe pogosto lastili drugi. V čast si štejem, da smo mnoge sindikaliste in direktorje predramili iz zimskega sna in posegli v njihovo cono udobja, tako da je bilo naše dosedanje delo očitno pravilno usmerjeno. Kljub pasivnosti nekaterih predstavnikov zaposlenih smo s požrtvovalnim in nepopustljivim zavzemanjem za pravice delavcev preprečili izgubo ali zmanjšanje nekaterih zelo pomembnih delavskih pravic, ki so jih naši predniki izborili s svojim znojem in krvjo. Ne smemo si zatiskati oči, da smo nekaj pomembnih pravic tudi izgubili, vendar verjetno ne bi izgubili niti teh, če bi imeli vsaj polovico podpore, ki jo uživamo med sodelavci, tudi javno izražene v članstvu, namesto da si podporo tako kot uspehe lastijo drugi.
Čaka nas še veliko dela, nekaj nedokončanih in pomembnih nalog, ki jih izpostavljam v svojem predlogu programa dela in za uresničitev katerih si bom v primeru zadostne podpore z vaše strani skupaj z novoizvoljenim vodstvom sindikata zavzemal v prihajajočem mandatu.

Predlog PROGRAMA DELA
za mandatno obdobje 2020 – 2024.

Temeljni namen in cilj delovanja SDRES mora ostati zavzemanje za boljši delovni, socialni in ekonomski položaj delavcev. Na prvem mestu mora biti vedno delavec kot človek, zaščiten pred izkoriščanjem, pomanjkanjem, nezgodami pri delu, poklicnimi boleznimi, psihosocialnimi obremenitvami, stresom in drugim. Le motiviran, zadovoljen in spočit delavec lahko v polnosti doprinese k nadaljnjemu in trajnostnemu razvoju in rasti podjetja, s tem pa tudi širšega delovnosocialnega okolja.
Osnovna naloga SDRES v prihajajočem mandatu mora biti krepitev vpliva in pozicije sindikata kot enakovrednega partnerja v socialnem dialogu z delodajalci, za kar je primarno potrebno povečati število članov, predvsem mladih. Nihče nam naših pravic ne bo prinesel na pladnju, če jih ne bomo izpogajali ali si jih izborili. Nihče nam ne bo zagotovil pravične tranzicije v nizkoogljično ali celo brezogljično družbo, to je novih delovnih mest z najmanj enako dodano vrednostjo oziroma plačami, kot jih prejemamo danes, če bomo ostali samo nemi opazovalci. Čakati na dejanja drugih je utopično, zaradi česar moramo sami aktivno poskrbeti za svojo prihodnost in nikakor dovoliti, da bi Šaleška dolina odšla po poti Zasavja.

V mandatnem obdobju 2020 – 2024 bom ostal zvest dosedanjemu delu in zgoraj opisanim temeljnim ciljem in vodilom sindikata, še posebej pa si bom prizadeval in se zavzemal:

za odvračanje vsake vrste diskriminacije in za zagotavljanje enakih možnosti ter enakopravnosti vseh naših članov in članic ter zaposlenih delavk in delavcev. V času nastanka, trajanja in morebitnega prenehanja delovnega razmerja morajo biti vsem delavcem zagotovljene enake možnosti in enaka obravnava ne glede na katerekoli osebne okoliščine. Boril se bom proti kakršnikoli diskriminaciji, nadlegovanju, trpinčenju, poniževanju ali drugačnemu zatiranju zaposlenih, še posebej pa proti žal prepogostim zlorabam položaja s strani vodstvenih delavcev;

za zagotovitev varnejših in človeku dostojnih delovnih pogojev na vseh delovnih mestih;

za podpis nove podjetniške kolektivne pogodbe, ki bo prinesla dolgoročno varnost zaposlenim v podjetju, stabilnost lastnikom in širše pozitivne učinke celotni lokalni skupnosti. V njenem okviru bo potrebno natančneje in pravičneje določiti individualno in skupinsko delovno uspešnost, z njo nadomestiti nepotrebne pravilnike in akte ter poskrbeti, da se že pridobljene pravice delavcev ne bodo zmanjševale.

Na novo bo potrebno urediti in ovrednotiti poglavje delovnega časa, predvsem na pripravskih deloviščih. Prizadeval si bom za človeku in družini dostojno razporeditev delovnega časa, ki mora biti vnaprej usklajena in dogovorjena med predstavniki delavcev in poslovodstvom družb. Nedopustno je nenehno podaljševanje delovnega časa, neupoštevanje predpisanih odmorov in počitkov ter kopičenje presežnih ur in nadur zaradi pomanjkanja delavcev in nerealno zastavljene proizvodnje.
Menim, da so osnovne plače zaposlenih v panogi rudarstva (predvsem proizvodnih delavcev, ki so razvrščeni do V. TR) v primerjavi z osnovnimi plačami drugih primerljivih panog, prenizke. Plača predstavlja osnovni vir preživljanja in zagotavlja neodvisnosti delavca in njegove družine, zaradi česar je temeljna naloga sindikata dvigniti plače oziroma se skupaj z delodajalcem dogovoriti za transparenten in pravičen plačni model. Plače se morajo ponovno pričeti usklajevati z inflacijo, gospodarsko rastjo in dobičkom lastnika. Naš skupni cilj mora biti tudi v prihodnje izplačilo višjega regresa in poslovne uspešnosti (božičnice), potrebno pa bo odpreti tudi temo trinajste plače;

za zagotovitev pravične tranzicije za zaposlene v rudarski dejavnosti pri prehodu v nizkoogljično ali brezogljično družbo, ne glede na to, ali bo to čez 10 ali 50 let. Zagotoviti je potrebno ustrezna delovna mesta, ki bodo najmanj enako plačana kot dosedanja, poleg tega si bom prizadeval za vnaprejšnje zagotovilo, da ob tem prehodu ne bo prvi in edini ukrep zniževanje stroška dela, temveč da bo v vsakem primeru zagotovljena socialna varnost zaposlenih v premogovništvu;

za zagotovitev za rudarje vzdržnega in pravičnega sistema ODPZ (obvezno dodatno pokojninsko zavarovanja – prejšnja beneficirana delovna doba);

za soustvarjanje pogojev za izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje kvalificiranih kadrov, predvsem mladih iz domačega okolja v kombinacij z dolgoročno strategijo, ki bo zajemala tudi prestrukturiranje družbe. Le zaposlovanje prek pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas in z jasno vizijo prestrukturiranja družbe bo mladim kljub težkim delovnim pogojem in usihajoči gospodarski dejavnosti v dolini omogočeno delo, socialno-ekonomska varnost in kvalitetno življenje. Le tako se bodo mladi še naprej odločali za šolanja v rudarski šoli oz. šoli, ki bo v prihodnjih letih prilagojena strategiji prestrukturiranja družbe in regije, in le tako se bo ohranjala pripadnost zaposlenih tej družbi, kar vse bo odločilno prispevalo k dolgoročnemu preživetju družbe in regije;

za preprečevanje agencijskega dela in dela znotraj družb v skupini kot najema storitev. Takšne oblike novodobnega (suženjskega) dela silijo delavce, da se odpovedo socialni varnosti in pravicam iz delovnega razmerja, ki jih zagotavljajo zakoni in kolektivne pogodbe, vključno z našo podjetniško kolektivno pogodbo, takšno delo pa je po mojem mnenju oblika izkoriščanja delavcev, proti čemur se mora sindik at boriti. Istočasno so delavci, zaposleni v takšnih oblikah dela, za delodajalca cenejši in predstavljajo nelojalno konkurenco redno zaposlenim v naši družbi oz. samim družbam, ki spoštujejo zaposlitev preko pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas kot osnovno in temeljno obliko dela z upoštevanjem vseh veljavnih delovnopravnih predpisov in sklenjenih kolektivnih pogodb;

za nadaljevanje konkretnih aktivnosti povezovanja med sindikati, ki zastopajo podobne vrednote in cilje, kot jih zastopamo v SDRES;

za krepitev socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj na ravni družbe, regije in celotne države ter za dosledno spoštovanje kolektivnih dogovorov in delovnopravnih predpisov.

Spodbujal in zavzemal se bom za vsako obliko izobraževanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja, ki bo pomenila pridobivanje novih znanj, večjo ozaveščenost ter osebnostno rast naših članov in članic. Še posebej pozoren bom na izobraževanje sindikalnih zaupnikov in poverjenikov, da bi svoje naloge v interesu delavcev in članov našega sindikata opravljali še kvalitetneje. S ciljem učinkovitega in transparentnega informiranja zaposlenih bo potrebno odpreti vse možne komunikacijske kanale tudi z uporabo novih tehnologij, tako da bodo vse potrebne informacije v celoti in izčrpno posredovane v obe smeri. Znanje je prvo orožje, ki naj nas vodi tudi v dejanja/v vseh dejanjih.
Pripraviti se moramo tudi na prihodnje volitve v Svet delavcev PV in podpreti primerne kandidate, ki uživajo zaupanje med zaposlenimi v organizacijskih enotah in ki z nami delijo podobne vrednote in cilje, da jih bomo skupaj lažje dosegli.

Volje in poguma za nadaljevanje naše poti in za doseganje naših skupnih ciljev mi ne manjka, želim si le, da bodo tudi naši sodelavci premogli dovolj poguma in odkrito podprli tisto, kar čutijo, da je prav, in ne tistega, kar od njih zahtevajo drugi. Mnogi nestrpno pričakujemo spremembe na bolje, a če te spremembe resnično želimo, moramo začeti najprej pri sebi. Z zavzemanjem za pravico, svobodo, enakopravnost, ljubezen in sočutje nas pri doseganju skupnih ciljev ne bo mogla zaustaviti nobena oblast, sistem ali družba niti z nami manipulirati.

Predlog programa bom zaključil z iskreno željo, da bi bili iz pripadnosti lastnemu poklicu vsi rudarji včlanjeni v naš sindikat.

SREČNO!
Asmir Bećarević


Kandidati za člane izvršilnega odbora sindikalne podružnice SDRES v Skupini Premogovnik Velenje ter SVET SDRES iz družbe Premogovnik Velenje d.o.o.

• Darko Vasić (samostojna kandidatura)
• Gregor Brglez (samostojna kandidatura)
• Jakob Kulovec (samostojna kandidatura)
• Miralem Romanić (samostojna kandidatura)
• Slaviša Todorović (samostojna kandidatura)

V Izvršilni odbor sindikalne podružnice SDRES v Skupini Premogovnik Velenje ter SVET SDRES se voli 4 člane (zaupnike) iz družbe Premogovnik Velenje d.o.o

Glede na določila kolektivnih pogodb se bo na konstitutivni seje določilo koliko zaupnikov bo imelo delovno pravno imuniteto in pravice iz Kolektivnih pogodb in Dogovora med sindikatom in delodajalci. Namreč število sindikalnih zaupnikov z imuniteto je pogojeno z številom članov SDRES v posamezni družbi.

 

DARKO VASIĆ

Pozdravljeni,
zaposlen sem v jamski strojni službi kot vodja skupine. V sindikatu sem aktiven kot poverjetnik že od same ustanovitve ter si tako nabral veliko izkušenj za katere sem prepričan da mi bodo še kako prav prišle kot sindikalnemu zaupniku. Še naprej se bom trudil predstavljati vez med člani in sindikatom ter bom nudil pomoč in podporo članom sindikata na vseh delovnih mestih znotraj podjetja. Zavzemal se bom za pravice zaposlenih saj menim da so velikokrat pod nepotrebnimi psihološkimi pritiski, izkoriščeni in zavedeni.
V vseh teh letih zaposlitve v Premogovniku Velenje sem spoznal razmere v rudarstvu in položaj zaposlenih, zato si bom dovolil reči, da stanje ni rožnato. A vse se lahko spremeni na bolje. In se bo. Upam in želim si, da tudi z mojo pomočjo. Skupaj moramo poskrbeli za to, da bo naše delo primerno spoštovano in ovrednoteno. Potrebno pa bo še nekaj več, vendar bodo nekaj odgovornosti za to morali prevzeti tudi zaposleni. V mislih imam predvsem samospoštovanje in samozavest. Šele ko bodo zaposleni sami začeli primerno ceniti svoje delo, ko bodo ponosni na to, da opravljajo to tako pomembno delo, se bodo stvari premaknile na bolje.

GLAVE GOR, BREZ STRAHU!
Darko Vasić


GREGOR BRGLEZ – V mandatnem obdobju 2016-2020 je bil izvoljen za sindikalnega zaupnika v obratu prirave. Zaposlen je na obratu priprave.

JAKOB KULOVEC – Zaposlen v jamski strojni službi na delovnem mestu dežurni ključavničar.

MIRALEM ROMANIĆ – Zaposlen v jamski elektro službi na delovnem mestu dežurni elektrikar.

Pozdravljeni,
Precej turbulentno obdobje je za mladim sindikatom, s katerim se je prestalo, oziroma preprečilo in postorilo marsikaj. Mnogi sindikalisti precej tega nikoli niti ne doživijo. Glede na dejavnost, ki jo (še) opravljamo, in na prepotrebne spremembe, pa je pred sindikatom še veliko dela, ki ga bo treba opraviti. Pripravljen sem, da bi ga zopet kot zaupnik prevzel velik del. Zaradi vas, zaradi nas, zaradi sebe – kar je itak vse eno in isto. Ker tako pač je in drugače ne gre. Prej ko to spoznamo, lažje in bolje bo. Želim si le še to, da bi vsak zaupnik, ki bo izvoljen, ob koncu naslednjega mandata (upam na bolj umirjen) meril dosežke sindikata z številom novih kandidatur na naslednjih volitvah. Ker življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj … vsakogar izmed nas.

Srečno!
Miralem Romanić

SLAVIŠA TODOROVIĆ – Zaposlen v jamski elektro službi na delovnem mestu dežurni elektrikar.


Kandidati za člane izvršilnega odbora sindikalne podružnice SDRES v Skupini Premogovnik Velenje ter SVET SDRES iz družbe HTZ Velenje, I.P. d.o.o.:

• Boštjan Avberšek (samostojna kandidatura)
• Janko Sluga (samostojna kandidatura)
• Suad Hodžić (samostojna kandidatura)

V Izvršilni odbor sindikalne podružnice SDRES v Skupini Premogovnik Velenje ter SVET SDRES se voli 3 člane (zaupnike) iz družbe HTZ Velenje, I.P. d.o.o.

Glede na določila kolektivnih pogodb se bo na konstitutivni seje določilo koliko zaupnikov bo imelo delovno pravno imuniteto in pravice iz Kolektivnih pogodb in Dogovora med sindikatom in delodajalci. Namreč število sindikalnih zaupnikov z imuniteto je pogojeno z številom članov SDRES v posamezni družbi.

BOŠTJAN AVBERŠEK – Zaposlen v OUTN na delovnem mestu rudar – oskrbnik prostorov in naprav.

JANKO SLUGA – Zaposlen v OUTN J2 na delovnem mestu dežurni ključavničar izvozov – Pesje.

SUAD HODŽIĆ – Zaposlen v HTZ Kopalnice na delovnem mestu čistilec

Pozdravljeni,
Sem zvesti član najboljšega sindikata. Ves čas v sindikatu sem deloval kot sindikalni poverjenik in pridobil veliko izkušenj. Sodeloval sem pri organizaciji stavke katero so nam nasilno preprečili. Verjamem, da bi vsem nam danes bilo boljše, če bi stavka uspela. Želim si še naprej  pomagat vsem sodelavcem in se skupaj z vami boriti za delavske pravice tudi kot sindikalni zaupnik. 
Za vaš glas na volitvah se vam v naprej zahvaljujem z besedami – gremo pogumno skupaj naprej!

SREČNO!
Suad Hodžić


Kandidati za člane nadzornega odbor SDRES:

• Iztok Štumpfel (samostojna kandidatura)
• Robert Mencinger (samostojna kandidatura)
• Stanislav Sešel (samostojna kandidatura)

V nadzorni odbor SDRES se volijo 3 člani:

IZTOK ŠTUMPFEL – V mandatnem obdobju 2016-2020 je bil izvoljen za sindikalnega zaupnika v obratu jamska strojna služba. Zaposlen na delovnem mestu odgovorni ključavničar.


ROBERT MENCINGER
– zaposlen na delovnem mestu odgovorni rudar

Moje ime je Robert Mencinger in kandidiram za člana nadzornega odbora v sindikatu SDRES.
V sindikatu sem dejaven od samega začetka in bil kot eden izmed ustanoviteljev sindikata, kasneje tudi član izvršilnega odbora od začetka do danes. V izvršilni odbor ne kandidiram več iz razloga, ker v bližnji prihodnosti zapuščam podjetje, z mojo ne kandidaturo v IO SDRES, pa dajem možnost prispevati svoj delež drugim, da nadaljujejo začeto delo, ki pa še zdaleč ni končano. 
Moja kandidatura v nadzorni odbor pa vseeno ni sistemska napaka, saj imam možnost sodelovati in pomagati pri delu sindikata, tudi po upokojitvi, ki me čaka v bližnji prihodnosti.
V primeru, da bom izvoljen v nadzorni odbor se zavezujem, da bom še naprej deloval v okviru statuta SDRES, pomagal pri nalogah, ki jih ima nadzorni odbor in vsekakor tudi pri drugih dejavnostih sindikata, kot že doslej.

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI. GREMO NAPREJ!

SREČNO
Robert Mencinger


STANISLAV SEŠEL – V mandatnem obdobju 2016-2020 je bil izvoljen za sindikalnega zaupnika v obratu proizvodnja. Zaposlen na delovnem mestu rudar na odkopu.


Volitve bodo potekale v sredo 8. januarja 2020 od 5:00 do 8:00 ure, od 11:00 do 15:00 ure, od 17:00 do 19:00 ter od 20:30 do 22.30 ure, v prostorih večnamenske sobe pri vratarnici (na »kapiji« NOP) Premogovnika Velenje, d.o.o.