Novice / April 2019

April 2019

NOVICE

Izjava ob podpisu Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije


Danes, 17. aprila 2019, natanko leto dni po izvedbi opozorilne stavke, ki jo je SDRES izvedel v delu družbe Premogovnika Velenje in delu družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o., smo ob 10. uri, v prostorih Premogovnika Velenje d.o.o., na Partizanski 78, v Velenju, podpisali novo Kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije (KPPS). Pogajanja med Energetsko zbornico Slovenije in reprezentativnimi sindikati (Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) in Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE)) so traja dobra tri leta. Vodja pogajalske skupine na strani sindikatov je bil Peter Bršek, na strani Energetske zbornice pa mag. Ludvik Golob.

Menimo, da je nova KPPS glede na ostale KP dejavnosti nekoliko ugodnejše, vendar kljub temu slabša od predhodne. Na splošno lahko rečemo, da slednje velja tudi za vse ostale KP dejavnosti. Podpisana KPPS ima tudi eno posebnost in sicer veljati začne prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije , medtem, ko pa tarifni del in Tarifna  priloga h KPPS stopita v veljavo v družbah (skupine PV), ki so zavezane h KP dejavnosti premogovništva Slovenije potem, ko s tarifnim delom in tarifno prilogo uskladijo svojo podjetniško kolektivno pogodbo oz. splošne akte in ti stopijo v veljavo. Da sta pogajalske strani sprejele takšen kompromis (pogajanja o tarifnem delu oz. plačah se preložijo v podjetje) je zagotovo vplivalo tudi dejstvo, da je bil vodja pogajalske skupine Energetske zbornice mag. Ludvik Golob, ki je tudi generalni direktor Premogovnika Velenje d.o.o. Njegovo pogajalsko skupino so pretežno sestavljali njegovi ožji sodelavci iz Premogovnika Velenje (mag. Anica Salmič, mag. Mojca Letnik, mag. Suzana Koželjnik, Sonja Kugonič in Ivan Pohorec), predstavnca Energetske zbornice (Metka Penko Natlačen) in predstavnica HSE (Alenka Erker Lozinšek). Sindikalno pogajalsko skupino, ki jo je vodil Peter Bršek, so pretežno sestavljali predstavniki SPESS (Peter Bršek, Simon Lamot, Jože Borovnik in Andrej Vodušek), SDRES (Asmir Bećarević, Miralem Romanić in Gregor Brglez) in SDE (Anton Lisec).

SDRESI
zjava predsednika SDRES ob podpisu Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije

Od zadnjega podpisa KPPS mineva častitljivih 23 let. SDRES je s podpisom k njej pristopil leta 2015, takoj po ustanovitvi sindikata.  Na to smo lahko ponosni! Pomembno vlogo je pri tem imela naša akcijska moč, ki se je izražala tudi v številčnem članstvu. Vprašanje je, če bi lahko k njej pristopili danes. Pomembno je, da smo podpisniki panožne kolektivne pogodbe in tako enakopraven sogovornik na državnem nivoju. Eden glavnih ciljev ob ustanovitvi sindikata je ravno bila zaščita delavskih pravic s pristopom h KPPS in seveda KPPV, kateri žal, zaradi prevelikih interesov drugih, še nismo uspeli pristopiti. Tako smo se lahko aktivno vključili v pogajanja in vsaj poizkušali ohraniti pravice, ki so jih naši kolegi »kameradi« skozi zgodovino premogovništva uspeli  izboriti.

Danes imam mešane občutke. Videti je, kot da so delodajalci takrat pred 23 leti bolje razumeli družinske potrebe in delovne pogoje delavcev, saj je častitljiva KPPS v nekaterih delih boljša kot nova KPPS. Pravega razloga, da vrednost kolektivnih pogodb upada, ne znam podati. Morda je razlog v upadanju članstva in pasivnosti nasploh, kar se odraža v današnjih kolektivnih pogodbah nasploh. Poleg tega je leta 1996 podpisnik na strani delodajalcev bila Vlada Republike Slovenije. Prepričan sem, da se leta 1996 na delavce ni gledalo le kot na strošek dela, ampak pomemben dejavnik v delovnem, družinskem in gospodarskem procesu. Takrat so se delodajalci zavedali, da je pot do uspeha odvisna predvsem od delavcev in to tudi pokazali. Danes pa gre za lepe besede, dobesedno pa vse na silo. Pritiski na strošek dela so iz dneva v dan močnejši, saj je delodajalcem v interesu čim bolj fleksibilna in poceni delovna sila ter možnost lažjega in hitrejšega odpuščanja. Morda bo pa le prišel čas, ko se bodo delodajalci začeli zavedati, da lahko pridobijo dobre delavce le, če jih bodo pošteno plačali ter nudili varno zaposlitev in dovolj prostega časa za kvalitetno življenje v vsakem pomenu besede.

Graditi prihodnost premogovništva na zniževanju stroška dela je velika napaka trenutnega vodstva PV. Naša vloga v sindikatu je, da poskrbimo za naše člane, da se borimo za pravice vas zaposlenih, ki bi morale postati neodtujljive. V takšnem sindikalnem boju je zelo pomembna podpora in številčnost članstva. Vendar imamo občutek, da nas je premalo! Drži dejstvo, da vse kar izbori reprezentativni sindikat, velja za vse zaposlene, in prav je tako. Člani sindikata smo sindikat – torej vsi. Vendar so gonilna sila aktivni člani. Tega pa v SDRES  trenutno primanjkuje.  Zato vas pozivam k podpori našemu delu in aktivnemu članstvu. Skupaj bomo močnejši in glasnejši pri varovanju naših pravic.

Ne dovolimo, da se pravi sindikalizem očrni s črnilom direktorjev in privilegirancev. Bodimo še naprej ponosni, da smo člani SDRES in da nosimo zastavo poštenega sindikalizma. Okrepimo naše vrste, krepimo v naših vrstah solidarnost in čut do sočloveka, do življenja.  Skupaj nam bo zagotovo uspelo.

SREČNO!
Asmir BećarevićIzjava SDRES v zvezi pogajanj o plačah v Družbi PV in HTZ

Izvršilni odbor SDRES v skupini Premogovnik Velenje se je tokrat odločil, da svoj PUNT izkažemo z odločnim NE!

V podjetju se NE BOMO pogajali samo o najnižjih plačilnih razredov po TR, tako kot to želita poslovodstvi PV in HTZ. S tem smo zaključili tam, kjer se to ureja – na ravni dejavnosti. Kot reprezentativni sindikat (tudi v podjetju) smo po mednarodnih aktih zavezani k urejanju in varovanju ekonomsko socialnega položaja vseh delavcev. Ravno zato se, kot reprezentativni sindikat, zavzemamo, da s pogajanji skozi socialni dialog določimo in zavarujemo osnovne plače za vsa delovna mesta, kar pa je za poslovodstvi PV in HTZ nesprejemljivo.  Prav tako je za nas nesprejemljivo, da se Splošni akt o plačah prične uporabljati že takrat, ko ga podpiše samo eden od reprezentativnih sindikatov. Zakaj bi torej pod takšnimi pogoji in dejstvom, da se poslovodstvo noče pogajati o osnovnih plačah za vsa delovna mesta, aktivno sodelovali v pogajanjih o plačah z delodajalcem? Ker SDRES še zmeraj ni podpisnik podjetniške Kolektivne pogodbe Premogovnika Velenje, se pogajanj o plačah brez predhodno sklenjenega Dogovora ne moremo udeleževati. Bomo pa vsekakor še naprej aktivno sodelovali v pogajanjih za poenotenje podjetniških kolektivnih pogodb družb skupine HSE, ki (še) potekajo znotraj skupine HSE.

Ne moremo sodelovati v tej ločeni pogajalski farsi v podjetju in bili strelovod za vse! Odločitev o puntu izvršilnega odbora SDRES v Skupini PV izhaja tudi zaradi odstopanj podpisnikov od sicer v HSE dogovorjenega in parafiranega besedila.

Mi smo rekli odločno NE znižanju plač. Spoštovani sodelavci, pridružite se nam!

Zakaj PUNT?

Mnogokrat je bilo slišati, da SDRES noče nič podpisati, kar je ravno nasprotno. Skoraj dve leti smo sodelovali pri pogajanjih za poenotenje kolektivnih pogodb v skupini HSE z namenom, da ohranimo in prilagodimo naše pravice trenutni zakonodaji. A kaj, ko se na koncu podpiše to, kar sploh ni bilo dogovorjeno. To, kar je zdaj podpisano, je kljub nekaj izboljšavam v resnici dolgoročno poslabšanje pravic zaposlenih, čeprav se med zaposlenimi prikazujejo samo nekatere pridobitve. Številke so neizprosne. Če dobimo 100 EUR in izgubimo 200 EUR je to še vedno minus 100 EUR. Držijo pa navedbe, da SDRES ne podpisuje dokumentov, ki brez pogajanj odstopajo od predhodno dogovorjenega.

Že 18 mesecev potekajo pogajanja za »nove« poenotene podjetniške kolektivne pogodbe družb v Skupini HSE (PKP), v katerih smo aktivno sodelovali VSI reprezentativni sindikati (SPESS-PV, SDRES-PV, SDE-TEŠ, SDE-DEM, SDE-TET, SDE-SENG in KNSS Neodvisnost–SENG). Kljub temu, da smo pri pogajanjih sodelovali VSI sindikati in skupaj končno besedilo tudi parafirali, je poslovodstvo PV le s sindikatom SPESS-PV podpisalo dva aneksa k Podjetniški kolektivni pogodbi Premogovnika Velenje (KPPV).

Prvi aneks h KPPV je pričel veljati 1.1.2019, drugi aneks h KPPV pa bo pričel veljati 1.5.2019. Kot smo že zapisali, pa drugi aneks vsebuje določila, ki sploh niso dogovorjena oz. usklajena znotraj pogajalskih skupin.

Še naprej lahko slepo verjamete in ste lahko brez strahu, da se plače v prihodnje ne bodo znižale, saj je IO SPESS-PV sprejel sklep, da ne pristaja na nižanje plač. Prav tako se je poslovodstvo PV večkrat izjasnilo, da sprememba plačnega sistema ni namen znižanja plač. Ali lahko verjamemo takšnim, ki bodo ob prvi krizi našli boljše delovno mesto ali pa bodo čez dve ali tri leta uživali mirno v penziji? Ali lahko verjamemo takšnim, ki so nas že prepričevali, da je znižanje stroška dela edina prava pot za obstoj premogovništva v šaleški dolini?  Naj tokrat brez SDRES izpolnijo tisto kar so zadnje čase obljubili oz. kar zagotavljajo. Kajti mi jim ne zaupamo več. Torej naj sprejmejo splošni akt o plačah, s katerim ne bodo posegli v plače oziroma se po sprejemu splošnega akta o plačah ne bodo znižale plače.  Naj se ob podpisu zavežejo, da delodajalska stan ne bo predlagala pogajanj o znižanju EED (mase za plače), najmanj 2 leti po sprejemu splošnega akta o plačah.

V kolikor pa pride do morebitnega nižanja plač bomo to odgovornost in breme morali prevzeti vsi delavci, tako tisti, ki ste se lanskega 17. aprila 2019 ob napovedani dvourni opozorilni stavki skrili v jamo, ali pa pasivno opazovali, ko je peščica pravih knapov ostala dvignjenih glav za dve uri na površju in se tako tudi izpostavila za vse. Verjeli ste poslovodstvu PV, ki je po nekaj mesecih priznalo resnost situacije, v kateri se družba PV nahaja, in napovedalo celo posege v naše plače oziroma težko izborjene pravice. Z omenjeno opozorilno stavko pa smo želeli izboljšati delovne pogoje in preprečiti poseganje v plače.

Sindikat SDRES zagotovo ne bo dopuščal, da bi se kriza v podjetju, povzročena s strani neodgovornih posameznikov, uporabila kot izgovor za znižanje plač. Mi smo pripravljeni na varčevanje in morali bi varčevati najprej, ampak tam kjer je to prvo potrebno. Zato na varčevanje pozivamo tiste, ki že leta grabijo denar iz skupnega žaklja, tiste, ki mesečno razsipavajo na tisoče evrov v obliki raznih pogodb, tiste-privilegirance, ki živijo na puklih delavcev… tiste, ki so iz skupnega žaklja zgradili razkošne hiše in še bi jih lahko naštevali. Njim bi bilo treba zapreti pipice, da denar ne bo odtekal po raznih luknjah iz žaklja. Ampak, sama ta objava jih ne bo pripravila do tega, da storijo sami od sebe, kar bi bilo prav.

Kameradi, tokrat moramo  braniti sebe, svoj poklic, svoje dostojanstvo in družine. Ne moremo dovoliti, da smo vedno znova ovce za striženje! Do sedaj smo bili vlečni konji. Vendar vedite, da tudi konj, ko enkrat vleče do konca, crkne, da smo tudi mi samo ljudje s svojimi mejami. Močnejši gredo svojo pot. Zdaj je odvisno od vas, ali želite razmerje moči spremeniti.

Obstaja pa druga možnost. Lahko se nam pridružite in nam pomagate krojiti boljši jutri velenjskega RUDARJA. Da se združimo, poenotimo in skupaj izborimo ohranitev in izboljšanje naših pravic. Še več, že včeraj bi morali začrtati »progo« v našo prihodnost, ki bo varovala pravice RUDARJEV, tudi v fazi po morebitnem zmanjšanju ali prenehanju odkopavanja lignita v Premogovniku Velenje. Poslovodstvo se bo slej kot prej menjalo, večina akterjev bo na varnem v penziji. To bo čas, ko se bomo MI ostali, predvsem pa mladi RUDARJI, morali ukvarjali s preživetjem in kaj narediti z izčrpanim RUDARJEM, ki ga noben delodajalec ne bo hotel zaposliti!

Lahko pa še naprej verjamete pravljicam o ceni premoga in doseganju nerealnih planov proizvodnje, ki jih določa poslovodstvo ter političnim obljubam o odkopu premoga vse do leta 2054.


Srečno!

IO SDRES v SPV